Important points of the San Jiao Channel
     
 

Click on the title of each Point to view

 
 
Point Location Actions

GUANCHONG SJ-1
Rushing Pass

YEMEN SJ-2
Fluid Gate

ZHONGZHU SJ-3
Central Islet

YANGCHI SJ-4
Yang Pool

WAIGUAN SJ-5
Outer Pass

QINGLENGYUAN SJ-11
Clear Cold Abyss

XIAOLUO SJ-12
Dispersing Luo River

NAOHUI SJ-13
Upper Arm Meeting

JIANLIAO SJ-14
Shoulder Crevice

TIANLIAO SJ-15
Heavenly Crevice

YIFENG SJ-17
Wind Screen

JIAOSUN SJ-20
Minute Angle

ERMEN SJ-21
Ear Gate

SIZHUKONG SJ-23
Silken Bamboo Hollow